Akceptuję

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

facebook +48 535 097 014

Regulamin

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady zakupów w Sklepie Internetowym Decora Blue, działającym pod adresem http://www.decorablue.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego Decora Blue jest firma Decora Blue Aleksandra Koprowicz, z siedzibą w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego 45, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8882786112, Regon: 341368718, tel. kom. 535 097 014, e-mail: info@decorablue.pl.

 

§ 2

DEFENICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego Decora Blue, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Internetowy Decora Blue dostępny pod adresem internetowym http://www.decorablue.pl/.
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§ 3

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Decora Blue oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Decora Blue w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. W celu rezygnacji z usługi „Newletter” należy wysłać e-mail z konta pocztowego, dla którego usługa była świadczona na adres info@decorablue.pl z prośbą o wyłączenie usługi „Newsletter”.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w § 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.
 2. Serwis http://www.decorablue.pl używa plików cookies. Korzystając ze stron serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o plikach cookies w załączniku nr 1 do Regulaminu, § 2.

 

§ 5

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  c.    Numer telefonu, adres e-mail
 5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  a.    Firma,
  b.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  d.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e.    Numer telefonu, adres e-mail
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą tworzone jest Konto Użytkownika. Kliknięcie „Załóż konto” stanowi także potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a.    przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b.    spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  c.    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  d.    wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
  e.    wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  f.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b.    działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
  e.    Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f.     Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g.    podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§ 6

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Decora Blue.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Decora Blue są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  a.    podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5, za wyjątkiem hasła do Konta Użytkownika oraz
  b.    zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W zamówieniu mailowym należy wskazać nazwę i kod produktu oraz dane wymagane do rejestracji, o których mowa w ust. 3 pkt a. Zamówienie składane telefonicznie pod numerem 535 097 014 przyjmowane są w dni robocze w godzinach 09:00-17:30.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: 
  a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, 
  b.    dodania ich do koszyka, 
  c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  d.    zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  e.    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
  f.     kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  a.    zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  b.    odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  c.    propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Akceptacja kontroferty dokonana w inny sposób, w szczególności telefonicznie, nie doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.
 12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych witryny www.decorablue.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 14. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny załączany do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy oznaczyć checkbox „chcę otrzymać Fakturę VAT” oraz wypełnić dane do wystawienia FV. W takim wypadku do przesyłki dołączona jest faktura VAT bez paragonu fiskalnego.
 15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

 

§ 7

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas wysyłki, wyrażony w dniach roboczych. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów przez Sklep, nie uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt.
 1. Zamówienie na towary o różnym czasie wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. W zależności od wyboru formy płatności, czas wysyłki liczony będzie od momentu wpływu przelewu na pełną kwotę zamówienia na konto Sklepu (przelew) lub od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (płatność za pobraniem).
 3. Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego to czas realizacji wysyłki powiększony o przewidywany czas dostawy przesyłki przez kuriera.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu nie będzie możliwa w podanym terminie, Kupujący otrzyma stosowną informację oraz zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.
 5. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, zwanej dalej Kurierem.
 6. Na terenie Polski czas dostawy za pośrednictwem Kuriera to zazwyczaj 1-2 dni robocze.
 7. Prosimy o sprawdzenie zawartość dostarczonej przesyłki w obecności Kuriera w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.
 8. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub/i zawartości przesyłki, lub ubytku w przesyłce, prosimy o sporządzenia i podpisania protokołu szkody w obecności Kuriera, w którym będzie ujęta data i godzina doręczenia i opis uszkodzeń przesyłki. 
 9. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru przez Kupującego pod adresem: ul. Gałczyńskiego 45, 87-100 Toruń.
 10. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest pod linkiem http://decorablue.pl/dostawa

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakielkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep (telefonicznie, mailowo lub osobiście) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu produktu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty (wraz z dowodem zakupu: paragon lub faktura VAT), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktu będącego częścią całego zestawu należy zwrócić cały zakupiony zestaw.
 5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

 

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Decora Blue oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

 

§ 11

PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  a.    Przelewem na rachunek bankowy,
  b.    Gotówką, przy odbiorze osobistym,
  c.    Przy odbiorze, czyli za pobraniem (należność pobiera kurier). Ta forma płatności   dostępna jest tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedawcą.
 2. Dane do przelewu:
               nr konta: 50 2130 0004 2001 0619 9178 0001
               bank: Volkswagen Bank Polska S.A.
               dane firmy: DECORA BLUE Aleksandra Koprowicz, ul. Gałczyńskiego 45, 87-100 Toruń
 
 1. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.
 2. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w punkcie odbioru osobistego przy ul. Gałczyńskiego 45 w Toruniu, po weryfikacji poprawności danych kupującego i zapłaty określonej kwoty.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

§ 12

REKLAMACJE

 1. Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone w formie maila na adres: info@decorablue.pl i powinno zawierać:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    numer zamówienia,
  c.    opis niezgodności towaru z umową,
  d.    datę zakupu.
 3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,
 5. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
  a.    w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
  b.    jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
  c.    jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.
 6. Kupujący, po złożeniu reklamacji, zgodnie z powyższymi postanowieniami, odsyła reklamowany towar na adres siedziby Operatora Sklepu. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający, o ile nie są one nadmiernie wysokie.
 7. Za koszty nadmiernie wysokie uznaje się koszty znacząco wykraczające poza normy zwyczajowo przyjęte lub znacząco przekraczające koszt pierwotnej wysyłki towaru, wynikający z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dział Obsługi informuje Klienta o decyzji.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.
  • Nr rejestr BOO: 691764456
  • Nr rejesr UE: 00500134936

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Decora Blue.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI w sklepie internetowym Decora Blue (obowiązująca od 25 maja 2018 r.)

Niniejsza Polityka Prywatności zgodna jest z obowiązującym prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o „Sklepie”, „Użytkowniku”, „Koncie Użytkownika” i „Cookies”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w §2 Regulaminu sklepu internetowego Decora Blue.  

 

§ 1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Postanowienia ogólne:

1.1.  Administratorem danych jest firma Decora Blue Aleksandra Koprowicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego 45, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8882786112, Regon: 341368718 (zwana dalej Administratorem).

1.2.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Panią Aleksandrą Koprowicz, dostępna pod adresem e-mail: akoprowicz@decorablue.pl

 

2. Przetwarzanie danych:

2.1   Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.

2.2   Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Użytkownika:
- do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail
- do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko (jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), numer telefonu Użytkownika
- do otrzymywania komunikatów marketingowych: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika. 

2.3   Wskazane wyżej dane Użytkownika będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe.

2.4   Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

3. Cel przetwarzania danych:

3.1.   Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia naszych usług, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
- umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji,
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Sklepu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,
- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Sklepie,
- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
- przeprowadzanie badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Sklepie,
- obsługa reklamacji Użytkowników,
- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
- obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Sklepie, windykacja należności,
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- statystycznych,
- księgowych,
- archiwizacyjnych,
- zapewnienie rozliczalności.

 

4. Udostępnianie danych:

4.1.   Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym Sklepom internetowym prowadzonym przez Administratora.

4.2.   W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Sklepu.

4.3.   Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
- potrzeby udostępnienia informacji nt. Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
- podmiotów współpracujących takich jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, hostingu, operatorzy logistyczni/firmy kurierskie, zewnętrzna firma księgowa, współpracujące hurtownie. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a jedynie na potrzeby Administratora i Sklepu.

4.4.   Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

 

5. Prawa Użytkowników:

5.1.   Każdy Użytkownik ma prawo do :
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika.

 

5.2.   Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. 

 

6. Bezpieczeństwo danych:

6.1.   Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.2.   Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.  

 

7. Inne:

7.1.   Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. 

 

§ 2

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
 3. Każdy indywidualny cookie składa się z 4 podstawowych części:
  - nazwa strony internetowej: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
  - nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
  - termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
  - wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona internetowa używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.
 4. W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
  - rozpoznawania uzytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
  - rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
  - rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
 5. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej:
  - Internet Explorer
  - Firefox, Opera
  - Chrome
 6. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).