Akceptuję

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

facebook +48 535 097 014

Polityka Prywatności

 

 Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.

Niniejsza Polityka Prywatności zgodna jest z obowiązującym prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o „Sklepie”, „Użytkowniku”, „Koncie Użytkownika” i „Cookies”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt 2 Regulaminu sklepu internetowego Decora Blue.  


§ 1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Postanowienia ogólne:

1.1.  Administratorem danych jest firma Decora Blue Aleksandra Koprowicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego 45, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8882786112, Regon: 341368718 (zwana dalej Administratorem).

1.2.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Panią Aleksandrą Koprowicz, dostępna pod adresem e-mail: akoprowicz@decorablue.pl

 

2. Przetwarzanie danych:

2.1   Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.

2.2   Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Użytkownika:
- do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail
- do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko (jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), numer telefonu Użytkownika
- do otrzymywania komunikatów marketingowych: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika

2.3   Wskazane wyżej dane Użytkownika będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe.

2.4   Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

3. Cel przetwarzania danych:

3.1.   Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia naszych usług, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

- zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
- umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji,
- zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
- dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Sklepu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,
- monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Sklepie,
- kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
- przeprowadzanie badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
- realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Sklepie,
- obsługa reklamacji Użytkowników,
- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
- obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Sklepie, windykacja należności,
- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- statystycznych,
- księgowych,
- archiwizacyjnych,
- zapewnienie rozliczalności.

 

4. Udostępnianie danych:

4.1.   Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym Sklepom internetowym prowadzonym przez Administratora.

4.2.   W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Sklepu.

4.3.   Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
- potrzeby udostępnienia informacji nt. Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
- podmiotów współpracujących takich jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, hostingu, operatorzy logistyczni/firmy kurierskie, zewnętrzna firma księgowa, współpracujące hurtownie. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a jedynie na potrzeby Administratora i Sklepu.

4.4.   Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

 

5. Prawa Użytkowników:

5.1.   Każdy Użytkownik ma prawo do :
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
- sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika.

5.2.   Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. 

 

6. Bezpieczeństwo danych:

6.1.   Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.2.   Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.  

 

7. Inne:

7.1.   Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. 

 

§ 2

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
 3. Każdy indywidualny cookie składa się z 4 podstawowych części:
  - nazwa strony internetowej: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
  - nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
  - termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
  - wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona internetowa używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.
 4. W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
  - rozpoznawania uzytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
  - rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
  - rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.
 5. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej:
  - Internet Explorer
  - Firefox, Opera
  - Chrome
 6. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).